بر اساس مفاد ماده 71 قانون برنامه برنامه ششم توسعه،  به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کار فرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند.

دوره کارورزی

 

gggg

hjjfjfhjhjhjhjj