وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / برنامه و طرحها / برنامه اشتغال ذیل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1399